Algemene huurvoorwaarden

Bekijk hier onze algemene huurvoorwaarden bij Holland Auto.

Algemene voorwaarden (kilometervrij huren)

Deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten tussen Auto-bongers B.V., tevens handelend onder de naam HollandAuto, in zijn hoedanigheid als verhuurder en de huurder van een voertuig. De meest actuele versie van deze Algemene Voorwaarden zijn te vinden op www.hollandauto.nl. Gelieve deze voorwaarden goed te bestuderen voordat u een voertuig huurt.

Begripsomschrijving

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

voertuig: het voertuig en/of de andere zaak, die (mede) het onderwerp is van de huurovereenkomst;

huurder: de natuurlijke persoon die de huurovereenkomst heeft gesloten in de uitoefening van beroep of bedrijf of de rechtspersoon of personenvennootschap die als huurder de huurovereenkomst sluit;

verhuurder: Auto-Bongers B.V., tevens handelend onder de naam Holland Auto, die als verhuurder de huurovereenkomst sluit voor de verhuur van voertuigen;

consument: de huurder die een natuurlijk persoon is en de huurovereenkomst niet heeft gesloten in de uitoefening van beroep of bedrijf;

schade van de verhuurder: de vermogensschade die verhuurder lijdt ten gevolge van:

 • beschadiging (waaronder ook begrepen een toestand van het voertuig of van onderdelen daarvan die niet past bij normale slijtage) of vermissing van het voertuig of van toebehoren daarvan (onder meer sleutel, alarminstallatie, documenten zoals kentekenpapieren en grensdocumenten) of onderdelen daarvan. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervanging van (onderdelen van) het voertuig en de derving van huurinkomsten;
 • met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van het voertuig jegens derden aansprakelijk is;

bovenhoofdse schade: schade van de verhuurder veroorzaakt door aanrijding met het deel van het voertuig dat zich op een hoogte van meer dan 1.90 meter boven de grond bevindt of door aanrijding met op het voertuig bevestigde zaken die zich op meer dan 1.90 meter boven de grond bevinden;

huurovereenkomst: de overeenkomst van huur en verhuur van voertuigen, inclusief eventuele accessoires die tussen verhuurder en huurder worden gesloten;

bestuurder: de feitelijk bestuurder van het voertuig;

schriftelijk: in geschrift of elektronisch;

WAM: Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van huur en verhuur van voertuigen, inclusief eventuele accessoires die tussen verhuurder en huurder worden gesloten. Deze Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van alle huurovereenkomsten.

Artikel 2: Het aanbod

2.1 Naar van de keuze van huurder. De verhuurder brengt een schriftelijk of mondeling aanbod uit.

2.2 De huurder kan een voertuig op de volgende manieren reserveren:

 • Aan de balie van de verhuurder;
 • Telefonisch; en/of
 • Via internet op de website (www.hollandauto.nl).

2.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de huurtermijn, de huursom en de mogelijk bijkomende kostenelementen. Tevens wordt vermeld de hoogte van het eigen risico, de eventuele afkoopmogelijkheid van het eigen risico en de eventuele waarborgsom of andere wijze van zekerheidstelling.

2.4 Het aanbod vermeldt de openingstijden van het bedrijf en het telefoonnummer waarop het bedrijf te bereiken is.

2.5 Het aanbod vermeldt de wijze van betaling en de wijze van zekerheidstelling.

2.6 Het aanbod gaat indien redelijkerwijs mogelijk vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden. Is dit niet mogelijk dan worden de Algemene Voorwaarden bij het sluiten van de overeenkomst alsnog ter hand gesteld.

Artikel 3: De huurovereenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod. Een mondelinge overeenkomst dient schriftelijk te worden bevestigd door de verhuurder.

3.2 De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins is overeengekomen. De huurovereenkomst vermeldt tevens het tijdstip van begin en einde van de huurperiode.

3.3 Indien van toepassing vermeldt de huurovereenkomst het op grond van artikel 11 lid 7 overeengekomen maximumbedrag met verwijzing naar de in artikel 14 lid 2 van deze Algemene Voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperking.

Artikel 4: De huurprijs en de prijswijzigingen

4.1 De huursom en de eventuele bijkomende kostenelementen zoals prijs per kilometer worden vooraf overeengekomen evenals de eventuele bevoegdheid tot tussentijdse prijswijziging. De verhuurder draagt er zorg voor dat de huursom op deugdelijke wijze op de huurovereenkomst vermeld staat.

4.2 Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. De consument heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar voordat de huurperiode is aangevangen de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de overeenkomst bedongen is dat de huurperiode later dan drie maanden na de overeenkomst zal aanvangen.

4.3 Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien zoals die ter zake van BTW.

4.4 Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de kilometerteller, tenzij de kilometerteller defect is geraakt. Het na het optreden van het defect aan de kilometerteller gereden aantal kilometers wordt op de meest voor de hand liggende manier vastgesteld.

4.5 Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, zoals maar niet beperkt tot tolgelden, Eurovignet en de kosten voor brandstof, reiniging en parkeren voor rekening van huurder.

4.6 Onverminderd diens gehoudenheid tot schadevergoeding indien daartoe gronden bestaan, kunnen huurder geen kosten in rekening gebracht worden die niet zijn overeengekomen.

Artikel 5: De huurperiode en de overschrijding van de huurperiode

5.1 Huurder is verplicht het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip waarop de huurperiode eindigt, aan het in de huurovereenkomst vermelde bedrijf en adres of aan het nader overeengekomen adres terug te bezorgen. Verhuurder is verplicht het voertuig, tijdens openingstijden, in ontvangst te nemen.

5.2 Het voertuig mag slechts met schriftelijke toestemming van de verhuurder worden teruggebracht buiten openingstijden en/of op een andere plaats ter beschikking worden gesteld.

5.3 Er rust geen terugbetalingsverplichting op verhuurder als de huurder het voertuig voor het einde van de overeengekomen huurperiode retourneert. Uitzonderingen daargelaten.

5.4 Indien het voertuig niet na afloop van de eventueel verlengde huurovereenkomst, op de juiste wijze is ingeleverd, is verhuurder gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat het voertuig weer in het bezit is van verhuurder.

5.5 Indien huurder het voertuig niet tijdig heeft ingeleverd, is verhuurder gerechtigd de huurder 20% van de daghuurprijs in rekening te brengen voor elk uur waarmee de huurperiode wordt overschreden. Na overschrijding met 5 uur kan per dag tot 1½ keer de daghuurprijs in rekening worden gebracht, onverminderd de verplichting van huurder tot vergoeding van door verhuurder geleden en te lijden schade. Als het feitelijk blijvend onmogelijk is om het voertuig te retourneren dan wordt geen verhoogde huurprijs in rekening gebracht. De verhoging van de huurprijs geldt niet indien huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht.

Artikel 6: Annulering

6.1 De huurder kan tot 48 uur voor aanvang van de huurperiode, de reservering kosteloos annuleren. Als u tussen 48 uur en 24 uur voor aanvang  huurperiode annuleert betaalt de huurder 50% van de huursom. Als de huurder binnen 24 uur van de huurperiode annuleert, betaalt de huurder 100% van de huursom.

6.2 Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 7: Betaling

7.1 De huurder dient de huurprijs op voorhand te betalen. De huurder kan alleen betalen met credit card, via Ideal, of op andere elektronische wijze zoals het pinnen met een betaalpas. De verhuurder kan echter de huurder expliciete toestemming geven om contant te betalen. Het betaalbewijs wordt door de verhuurder elektronisch verstrekt. Alle prijzen zijn in Euro’s, excl. BTW en excl. brandstof. De huurder is verplicht, voorafgaande aan de huur van het voertuig, een borgsom te voldoen. De borgsom dient nooit als betaling van de huurprijs. Als het voertuig later wordt afgehaald dan overeengekomen, begint de huurperiode vanaf het in de overeenkomst overeengekomen tijdstip. Als de huurprijs wordt voldaan met een creditcard, zal de verhuurder 5% administratiekosten van de huurprijs en/of verschuldigde leges in rekening brengen. Vooruitbetaling van de huurprijs en de borgsom dient ter dekking van de betaling van de huurprijs, verrekening van het eigen risico en betaling van alle andere kosten die de huurder moet betalen. Terugbetaling van de waarborgsom gebeurt slechts nadat het voertuig is geretourneerd bij de verhuurder. De verhuurder behoudt zich te allen tijde het recht voor van de huurder een betalingsgarantie of een betalingsinstructie per creditcard te verlangen, zowel bij het aangaan als bij een eventuele verlenging van de huurovereenkomst. Een dergelijke machtiging is onherroepelijk.

7.2 De waarborgsom wordt geretourneerd onder verrekening van de nog openstaande kosten zodra het voertuig is ingeleverd, tenzij er sprake is van schade van de verhuurder. In geval van schade van de verhuurder wordt de waarborgsom geretourneerd voor zover deze het bedrag waarvoor huurder aansprakelijk is, overschrijdt. Deze retournering zal plaatsvinden zodra duidelijk is dat van een dergelijke overschrijding sprake is. Indien er slechts sprake is  van schade aan het voertuig, zal de retournering in ieder geval plaatsvinden binnen 2 maanden; indien er (ook) sprake is van een vermoeden van schade aan derden, binnen 6 maanden.

7.3 Ingeval de schade van de verhuurder is veroorzaakt door derden en verhuurder de schade volledig op deze derden verhaald heeft, zal de waarborgsom binnen 14 dagen na het verhaal van de schade worden geretourneerd. Verhuurder zal zich, zover redelijkerwijs van hem verwacht kan worden, inspannen om schade veroorzaakt door derden spoedig te verhalen. De verhuurder houdt de huurder op de hoogte van de ontwikkelingen.

Artikel 8: Legitimatie en borg

Dubbele legitimatie is verplicht, waaronder een geldig rijbewijs en een geldig paspoort of geldige ID-kaart. Indien de huurder alleen een verblijfsvergunning heeft, dan dient hij/zij tevens in het bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs. Op verzoek van de verhuurder is de huurder verplicht om zijn/haar adresgegevens te overleggen. Een kopie van deze adresgegevens mag niet ouder zijn dan 2 maanden.

Borg is afhankelijk van het type voertuig dat wordt verhuurd.

Artikel 9: Verzekering

De WA-verzekering is alleen van kracht binnen Nederland, tenzij een buitenlanddekking is afgesloten. Alle voertuigen van het verhuurbedrijf zijn standaard WA-verzekerd. De voertuigen zijn verzekerd met een WA-dekking tot €1.700,00 per gebeurtenis.Per schadegeval wordt voor het eigen risico zowel de civielrechtelijke aansprakelijkheid als de casco schade meegenomen. De huurder heeft de mogelijkheid om het eigen risico te verlagen naar € 700,00 door middel van het betalen van € 12,00 per dag.

Artikel 10: Verplichtingen huurder

10.1 Onverminderd het onderstaande dient huurder met het voertuig om te gaan zoals een goed huurder betaamt en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Zo is het huurder verboden het voertuig te gebruiken op een circuit dan wel op een terrein waarvoor het voertuig niet geschikt is of op een terrein waarvan huurder of bestuurder te kennen is gegeven dat betreding daarvan op eigen risico is.

10.2 Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen. Dit houdt onder meer in dat huurder verplicht is eventuele door of namens hem/haar aangebrachte veranderingen en toevoegingen aan het voertuig ongedaan te maken, en wel in een zodanige mate dat hij/zij het voertuig weer in de oorspronkelijke staat bij verhuurder kan terugbezorgen. Huurder kan hiervoor geen enkel recht op vergoeding doen gelden.

10.3 Huurder is gehouden de lading van het voertuig op zorgvuldige wijze te borgen.

10.4 Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder zijn aangeduid, mogen het voertuig besturen. Het is huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op het huurcontract. Huurder dient er zorgvuldig op toe te zien dat geen van de in de huurovereenkomst als bestuurder aangeduide personen het voertuig bestuurt indien deze daartoe onbevoegd is of kennelijk geestelijk of lichamelijk ongeschikt is.

10.5 Het is huurder niet toegestaan het voertuig te verhuren.

10.6 Het is huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken voor rijles of voor vervoer van personen tegen betaling anders dan ten behoeve van ‘carpooling’, of met het voertuig wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheids- proeven te houden.

10.7 Het is huurder niet toegestaan het voertuig buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met verhuurder.

10.8 In geval van voor huurder kenbare of waarneembare schade of defecten aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.

10.9 Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.

10.10 Huurder dient onder meer zorgvuldig om te gaan met de bij het voertuig behorende sleutels, de bediening van de alarminstallatie en de bij het voertuig behorende documenten (zoals het kentekenbewijs en de grensdocumenten).

10.11 Bij het verlaten van het voertuig moet het worden vergrendeld en moeten alle veiligheidsmaatregelen worden geactiveerd.

10.12 De huurder en/of bestuurder dient minimaal 21 jaar oud te zijn en reeds 1 jaar in het bezit van een rijbewijs. Voor de leeftijdsgroep 21 tot en met 24 jaar berekent de verhuurder een leeftijdstoeslag.

Artikel 11: Instructies voor de huurder

11.1 Huurder dient het oliepeil en de bandenspanning op niveau te (laten) houden en dient gevolg te geven aan een oproep van verhuurder om het voertuig voor onderhoud aan te bieden. Een dergelijke oproep van verhuurder zal zo tijdig gedaan worden dat huurder daaraan redelijkerwijs kan voldoen. Bij huurperioden van een maand of korter zal verhuurder huurder niet verplichten het voertuig voor regulier onderhoud aan te bieden.

11.2 Huurder is gehouden het voertuig schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van € 25,00 (te vermeerderen met BTW). Het voertuig moet geretourneerd worden met dezelfde hoeveelheid brandstof als bij de afgifte, dat wil zeggen: een volle tank. De huurder is ervan vergewist dat als het brandstofniveau lager is dan bepaald in dit artikel, een bedrag in rekening wordt gebracht dat aanzienlijk hoger is dan de werkelijke kosten van het tanken, met een minimum van € 25,00 (te vermeerderen met BTW) als extra kosten.

11.3 Huurder dient de door verhuurder aangegeven voor het voertuig geschikte brandstof te tanken met, indien vereist, de door verhuurder aangegeven vereiste toevoegingen.

11.4 In geval van voor huurder kenbare of waarneembare defecten, schade aan of met het voertuig toegebracht of vermissing van het voertuig is huurder verplicht:

 • hier zo spoedig mogelijk melding van te maken;
 • de instructies van verhuurder op te volgen;
 • gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken;
 • het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;
 • de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of als verweer tegen aanspraken van derden.

11.5 Bij ongevallen, beschadiging of vermissing is huurder daarnaast verplicht:

 • melding te doen bij de politie ter plaatse;
 • zo spoedig mogelijk een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder over te leggen
 • zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden.

11.6 Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan iedere bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.

11.7 Het is huurder niet toegestaan met het voertuig zaken te vervoeren met een gezamenlijke waarde van meer dan € 15.000,00, tenzij anders is overeengekomen.

11.8 Huurder dient verhuurder zo spoedig mogelijk te informeren over:

 • verstoring van de werking van de kilometerteller, de tachograaf, de snelheidsbegrenzer of de PTO- en koelmotor- bedrijfsurenteller zodra huurder er redelijkerwijs vanuit mag gaan dat er sprake is van een verstoring;
 • verbreking van het verzegelplan van het brandstoftoevoersysteem zodra huurder er redelijkerwijs vanuit mag gaan dat er sprake is van een verbreking;
 • het optreden van een gebeurtenis waardoor schade aan, met of door het voertuig ontstaat of redelijkerwijs kan ontstaan defect raken van het voertuig;
 • vermissing van of anderszins verlies van de macht over het voertuig, onderdelen en toebehoren daarvan;
 • beslaglegging op het voertuig; en over andere omstandigheden waarover verhuurder redelijkerwijs geïnformeerd dient te worden.

11.9 Indien verhuurder inlichtingen aan autoriteiten dient te verstrekken over de identiteit van de persoon die op enig moment het voertuig heeft bestuurd of gebruikt, dient huurder in verband daarmee gestelde vragen van verhuurder zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Artikel 12: Verplichtingen verhuurder

12.1 De verhuurder levert het voertuig met de overeengekomen accessoires en specificaties en voorzien van de in Nederland verplichte uitrusting, schoon, goed onderhouden, met een volledig gevulde brandstoftank en, voor zover verhuurder kenbaar is of zou moeten zijn, in technisch goede staat af.

12.2 Indien geen voertuig uit de overeengekomen categorie geleverd kan worden, zal op verzoek van huurder een upgrade in categorie voertuig plaatsvinden zonder dat hiervoor extra kosten in rekening kunnen worden gebracht. Aan een verzoek om een upgrade kan niet worden voldaan indien het overeengekomen voertuig zich reeds in de hoogste categorie bevindt.

12.3 Verhuurder stelt samen met huurder voorafgaand aan de verhuur een rapport op waarbij eventuele schade die zich al aan het voertuig bevindt, wordt aangegeven.

12.4 Verhuurder overhandigt huurder voorafgaand aan de huurperiode de vereiste documenten.

12.5 Verhuurder dient ervoor te zorgen dat er in het voertuig een Nederlandstalige en/of Engelstalige instructie aanwezig is, alsmede een overzicht van telefoonnummers waar huurder zich binnen en buiten openingstijden kan melden.

12.6 Verhuurder vermeldt duidelijk op de auto bij voorkeur in de nabijheid van de brandstofvulopening welk type brandstof plus eventuele toevoegingen voor het voertuig moet worden gebruikt.

12.7 In de Nederlandstalige en/of Engelstalige instructie wordt vermeld op welke niveaus het oliepeil en de bandenspanning dienen te worden gehouden.

12.8 Verhuurder draagt zorg voor adequate pechhulp zowel in Nederland als in het buitenland. Pechhulp in het buitenland geldt alleen als is afgesproken dat het voertuig ook in het buitenland gebruikt mag worden.

12.9 Onder adequate hulp wordt in ieder geval verstaan dat er vervangend, zoveel mogelijk gelijkwaardig, vervoer wordt aangeboden door de verhuurder indien het voertuig wegens een tekortkoming voor reparatie moet worden aangeboden en de geschatte reparatieduur langer dan twee werkdagen is. Indien pech het gevolg is van eigen schuld, dan worden de kosten van de hulp niet door verhuurder vergoed.

12.10 Indien de huurder het voertuig tijdens openingstijden op de locatie van de verhuurder retourneert, zal de verhuurder het voertuig zo snel mogelijk inspecteren op schade en zal de verhuurder de huurder informeren indien zij schade ontdekt.o

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de huurder voor schade

13.1 Huurder is in geval van schade aan het voertuig of niet inachtneming van enige bepaling van het huurcontract per schadegeval aansprakelijk tot het op het huurcontract vermelde eigen risico. Voor voertuigen tot 3500 kilogram geldt in geval van bovenhoofdse schade een eigen risico dat maximaal € 1500,- bedraagt en voor andere schadegevallen maximaal € 1000,00.

13.2 Indien de schade evenwel is ontstaan ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 10, is huurder volledig aansprakelijk voor schade van de verhuurder, tenzij hij bewijst dat dit handelen of nalaten hem niet toerekenbaar is of volledige vergoeding naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Om elke eventuele twijfel te vermijden, als de schade wordt veroorzaakt door een of meer van de onderstaande punten maar niet beperkt tot, zal de schade volledig en onbeperkt voor rekening van de huurder zijn, inclusief de huurprijs voor de periode waarin het voertuig gereed is of totdat het door de autoriteiten wordt vrijgegeven:

 • (grove) nalatigheid of onjuist gebruik van het voertuig door de huurder;
 • schade anders dan inslag op de buitenkant van het voertuig;
 • schade veroorzaakt door het negeren van waarschuwingslichten en/of signalen van temperatuur, olie en/of andere meters;
 • schade veroorzaakt of verergerd door te blijven rijden met een oververhitte motor of een motor zonder voldoende olie;
 • schade aan of verlies van goederen of letsel aan personen in het voertuig;
 • als de bestuurder het voertuig illegaal of zonder toestemming van het verhuurbedrijf bestuurt;
 • indien de huurder de diefstal van het voertuig, of delen daarvan, niet onmiddellijk meldt aan de bevoegde (lokale) autoriteiten, en/of indien de huurder niet in staat is dit middels een proces-verbaal aan te tonen;
 • als de bestuurder onder invloed was van alcohol, drugs, medicatie en/of anderszins bedwelmd was, waardoor kan worden aangenomen dat dit zijn/haar rijvaardigheid nadelig beïnvloedt en/of hij/zij in overtreding is van de wet en/of;
 • schade als gevolg van het met andere zaken bezig zijn dan met besturen van het voertuig, waaronder het versturen van tekstberichten en/of andere bezigheden op een mobiele telefoon of vergelijkbaar apparaat.

13.3 Indien het voertuig met schriftelijke toestemming van de verhuurder wordt teruggebracht buiten de openingstijden van de verhuurder en/of, na schriftelijke toestemming van de verhuurder, op een nader overeengekomen plaats niet zijnde de bedrijfslocatie van de verhuurder ter beschikking wordt gesteld voor afhalen door de verhuurder, blijft de huurder overeenkomstig het eerste of tweede lid van dit artikel aansprakelijk voor de schade van de verhuurder ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk het voertuig heeft geïnspecteerd of heeft laten inspecteren. Verhuurder zal in de hier genoemde situaties het voertuig bij eerste gelegenheid, maar in ieder geval binnen 24 uur nadat de verhuurder de eerste mogelijkheid tot inspectie heeft gehad,  inspecteren en zal huurder direct informeren indien schade is geconstateerd.

13.4 Voor schade van de verhuurder die bestaat uit vermogensschade ten gevolge van met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van het voertuig jegens derden aansprakelijk is, geldt het bepaalde in het tweede lid van dit artikel slechts indien er volgens de voorwaarden van de WAM-verzekerings overeenkomst geen of onvoldoende dekking bestaat.

13.5 In geval van schade aan het voertuig in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van het voertuig voor rekening van verhuurder, tenzij het tweede lid van dit artikel van toepassing is.

13.6 Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.

13.7 Huurder is aansprakelijk ingeval van diefstal van het voertuig gedurende de huurperiode. Huurder dient ingeval van diefstal de sleutels van het voertuig te overhandigen aan verhuurder.

13.8 Huurder is verplicht na een ongeval, diefstal, brand of welke andere schade dan ook onmiddellijk de politie in te schakelen. Huurder dient aangifte te doen en een schadeformulier in te vullen.

Artikel 14: Gebreken aan het voertuig en aansprakelijkheid van de verhuurder

14.1 Verhuurder is verplicht op verlangen van huurder gebreken te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van verhuurder zijn te vergen. Deze verplichting geldt niet indien huurder jegens verhuurder aansprakelijk is voor het ontstaan van het gebrek en/of voor het gevolg van het gebrek.

14.2 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan vervoerde zaken als gevolg van een gebrek aan het voertuig voor zover de totale waarde van die vervoerde zaken meer bedraagt dan € 15.000,00, tenzij overeenkomstig bepaalde in artikel 11 lid 7 een hoger bedrag is overeengekomen. Voor personenschade is verhuurder niet aansprakelijk als en voor zover de benadeelde zijn schade heeft kunnen verhalen op uitkering krachtens schadeverzekering of verstrekkingen uit anderen hoofde.

14.3 Het bepaalde in het vorige lid geldt niet voor zover het gaat om gebreken die de verhuurder bij het aangaan van de overeenkomst kende of had behoren te kennen of ter zake van het ontstaan waarvan de verhuurder opzet of grove schuld is te verwijten.

14.4 De website kan of derde partijen kunnen, links naar andere websites of bronnen bevatten. Omdat de verhuurder geen controle heeft over zulke websites en bronnen, erkent en stemt de huurder ermee in dat de verhuurder niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van zulke externe websites en bronnen en de verhuurder niet instemt met en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige inhoud, reclame, producten of andere materialen op zulke externe websites en/of bronnen. De huurder erkent en gaat ermee akkoord dat de verhuurder niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via een dergelijke site en/of bron.

Artikel 15: Overheidsmaatregelen en informatie aan autoriteiten

15.1 Alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben door huurder c.q. gebruiken van het voertuig van overheidswege worden opgelegd zijn voor rekening van huurder, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was of de sancties verband houden met omstandigheden die in de risicosfeer van verhuurder liggen.

15.2 Indien deze sancties en maatregelen aan verhuurder worden opgelegd, is huurder gehouden verhuurder op diens eerste schriftelijke verzoek schadeloos te stellen, waarbij huurder aanvullend de kosten van administratie verschuldigd is, met een minimum van € 25,00 (inclusief BTW). Verhuurder dient die kosten zoveel mogelijk te beperken. Indien verhuurder in verband met enige gedraging of nalaten van huurder, zoals een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten verstrekt, is huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, met een minimum van € 10,00 (inclusief BTW).

15.3 Desgewenst krijgt de huurder een kopie van het officiële document waarmee de sanctie is opgelegd.

Artikel 16: Beslag op het voertuig

16.1 Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig blijft huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huursom, tot het moment waarop het voertuig vrij van beslagen weer in het bezit van verhuurder is, tenzij het beslag verband houdt met omstandigheden die in de risicosfeer van de verhuurder liggen.

16.2 Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.

Artikel 17: Ontbinding van de huurovereenkomst

17.1 Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schade en rente indien:

 • huurder tijdens de huurperiode een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt tenzij de tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt;
 • huurder overlijdt, huurder onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;
 • verhuurder van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware verhuurder hiervan op de hoogte geweest, hij de huurovereenkomst niet was aangegaan.

17.2 Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om zich weer in het bezit van het voertuig te doen stellen.

17.3 Indien huurder overlijdt voordat de huurperiode aanvangt, is de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst ontbonden.

17.4 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van ontbinding op grond van dit artikel.

Artikel 18: Overmacht

18.1 Verhuurder is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet of vertraagd uitvoeren van enige verplichting die veroorzaakt is door gebeurtenissen, waarop de verhuurder in redelijkheid geen invloed kon uitoefenen (‘Overmacht situatie’).

18.2 Een Overmacht situatie omvat, maar is niet beperkt tot en aanvullend op hetgeen hierover in de wetgeving en jurisprudentie is vermeld, elke daad, oorzaak, gebeurtenis, niet gebeurtenis, nalaten en/of voorval waarop de verhuurder in redelijkheid geen invloed kon uitoefenen.

18.3 Verplichtingen van de verhuurder worden geacht te zijn geschorst voor de periode dat de overmacht situatie zich voordoet, de verhuurder verkrijgt uitstel van die verplichting voor de tijd dat de Overmacht situatie zich voordoet. Verhuurder zal alle redelijk te verwachten inspanningen verrichten om de Overmacht situatie te beëindigen en/of een oplossing te vinden om zijn verplichtingen ondanks de Overmacht situatie te voldoen.

Artikel 19: Diversen

19.1 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een bevoegde autoriteit geheel of gedeeltelijk als ongeldig wordt beschouwd, tast dit de geldigheid van de andere bepalingen van de Algemene Voorwaarden en de rest van wat partijen zijn overeengekomen niet aan.

19.2 De verhuurder behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te alle tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te herzien en te wijzigen. (Een) Wijziging(en), update(s) en/of verandering(en) zal/zullen onmiddellijk van kracht worden na plaatsing op de website. Verhuurder raadt u aan om deze pagina herhaaldelijk te bezoeken om de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden in te zien.

19.3 De sectietitels in deze Algemene Voorwaarden dienen slechts het gemak, zij hebben geen wettelijk of contractueel effect.

19.4 De Algemene Voorwaarden (en elk document waarnaar daarin uitdrukkelijk wordt verwezen) zien op de gehele overeenkomst tussen de huurder en de verhuurder en doen alle eerdere overeenkomsten, regelingen of afspraken tussen partijen teniet, zowel mondeling als schriftelijk.

Artikel 20: Verwerking van persoonsgegevens van de huurder en van de bestuurder

20.1 De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door de verhuurder als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming persoonsgegevens verwerkt in een persoonregistratie.  Aan de hand van deze verwerking kan huurder uitvoering geven aan artikel 15 van deze voorwaarden, de overeenkomst uitvoeren, huurder of bestuurder optimale service en actuele productinformatie geven en huurder of bestuurder optimale service en actuele product productinformatie geven en huurder of bestuurder gepersonaliseerde aanbiedingen doen. De persoonsgegevens kunnen tevens worden doorgegeven aan gerechtsdeurwaarders indien er sprake is van tanken zonder betaling. Huurder en bestuurder kunnen om inzage en correctie met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens verzoeken en verzet aantekenen. Betreft het direct mailing, dan zal het verzet altijd worden gehonoreerd.

20.2 Auto-Bongers B.V. doet er alles aan om u privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Auto-Bongers B.V houd zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy policy:

 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en respecteren.
 • De persoonsgegevens van de bestuurder en/of bestuurder kunnen in ieder geval worden opgenomen indien er sprake is van verduistering van het voertuig, indien niet tijdig wordt voldaan en indien er opzettelijk schade wordt toegebracht aan het voertuig.
 • Auto-Bongers B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, Indien u na het doornemen van deze privacy policy, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contact gegevens op de website.

Artikel 21: Toepasselijk recht

De huurovereenkomst wordt te allen tijde beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen over, of in verband staande met, de Algemene Voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechtbank in Den Haag.

Algemene Voorwaarden van Auto-Bongers.nl B.V. zijn ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 71574298 en onder gebruikersnaam HollandAuto.nl

Terug naar boven

Algemene voorwaarden (maximaal x kilometers per dag)

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

 1. HollandAuto: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Auto-bongers.nl B.V., gevestigd aan Loosduinseweg 585, 2571AH te ‘s-Gravenhage, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 71574298.
 2. Huurder: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie HollandAuto een huurovereenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een huurder als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: HollandAuto en de huurder gezamenlijk.
 5. Huurovereenkomst: iedere tussen HollandAuto en de huurder tot stand gekomen overeenkomst waarmee HollandAuto zich jegens de verhuurder heeft verbonden tot de verhuur van een voertuig.
 6. Voertuig: de in het kader van de huurovereenkomst door HollandAuto aan de huurder ter beschikking gestelde c.q. te stellen, en aan HollandAuto in eigendom toebehorende personen- of bestelwagen, inclusief alle bijbehoren en eventuele extra’s.
 7. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Artikel 2: Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van HollandAuto en iedere tot stand gekomen huurovereenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, zoals middels een ondertekend huurcontract of reserveringsbevestiging, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de huurovereenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3: Aanbod en totstandkoming van de huurovereenkomst

 1. Elk aanbod van HollandAuto is vrijblijvend en onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van het gewenste voertuig.
 2. Als voorwaarde voor het sluiten van de huurovereenkomst geldt in elk geval dat de huurder, althans de natuurlijke persoon die de huurovereenkomst aangaat, de leeftijd van ten minste 18 jaren heeft bereikt en op verzoek van HollandAuto een kopie van zijn rijbewijs, identiteitskaart en/of paspoort verstrekt, alsook een schriftelijk bewijsstuk, niet ouder dan twee maanden, waarmee de combinatie naam/woonadres van de huurder wordt aangetoond.
 3. De huurovereenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1 en 2, tot stand op het moment dat:
  • het daartoe door HollandAuto opgemaakte huurcontract door de huurder is ondertekend; of,
  • de online reservering middels de website www.hollandauto.nl per e-mail of telefonisch door HollandAuto aan de huurder is bevestigd.
  • Indien de huurder de huurovereenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart de huurder door het aangaan van de huurovereenkomst daartoe bevoegd te zijn. De huurder is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die huurovereenkomst.

Artikel 4: Inhoud van de huurovereenkomst, levering en teruglevering van het voertuig

 1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de bepaalde tijd en tegen huurprijs die uitdrukkelijk en schriftelijk in het huurcontract of in de reserveringsbevestiging zijn vermeld. Het huurcontract c.q. de reserveringsbevestiging vermeldt dan ook het tijdstip van het begin en einde van de huurperiode. Het huurcontract c.q. de reserveringsbevestiging vermeldt tevens:
  • de hoogte van het overeengekomen eigen risico van de huurder;
  • de overeengekomen waarborgsom;
  • in geval van een kilometerbeperking, het aantal kilometers per dag dat zonder meerprijs met het voertuig mag worden gereden en welk tarief geldt indien deze limiet wordt overschreden.
 2. In geval van een kilometerbeperking geschiedt de vaststelling van het aantal gereden kilometers aan de hand van de kilometerteller van het voertuig, tenzij deze defect is geraakt, in welk geval de vaststelling naar redelijkheid geschiedt.
 3. Levering en teruglevering van het voertuig geschiedt op locatie van HollandAuto, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Indien haal- en/of brengservice is overeengekomen, worden daarvoor extra kosten in rekening gebracht volgens de gebruikelijke daarvoor door HollandAuto gehanteerde tarieven.
 4. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, dienen de overeengekomen huurprijs en waarborgsom als bedoeld in lid 1, alsook de eventuele kosten van de haal- en brengservice als bedoeld in het vorige lid, vooraf door de huurder te worden voldaan, middels pin- of creditcardbetaling. In geval van creditcardbetaling geldt een toeslag van 5% over het totaalbedrag. HollandAuto is niet eerder gehouden om de sleutels van het voertuig aan de huurder ter beschikking te stellen dan nadat de overeengekomen huurprijs, borgsom en eventuele kosten van de haal- en brengservice zijn voldaan.
 5. De aan het gebruik van het voertuig tijdens de huurperiode verbonden kosten, zoals brandstofkosten, tolgelden en parkeerkosten zijn voor rekening van de huurder.
 6. Alle sancties die in verband met het gebruik van het voertuig tijdens de huurperiode, van overheidswege worden opgelegd, komen voor rekening van de huurder, tenzij deze sancties het gevolg zijn van gebreken van het voertuig die bij aanvang van de huurovereenkomst reeds aanwezig waren, dan wel anderszins het gevolg zijn van omstandigheden die redelijkerwijs voor risico van HollandAuto komen.
 7. Indien HollandAuto wordt aangesproken voor het betalen van sancties als bedoeld in het vorige lid, waarvoor de huurder aansprakelijk is, stelt de huurder HollandAuto op diens eerste verzoek onmiddellijk schadeloos.
 8. De huurder dient de voor het voertuig geschikte brandstof te tanken, inclusief eventuele toevoegingen indien vereist, een en ander zoals is aangegeven, bijvoorbeeld in het huurcontract, in de reserveringsbevestiging dan wel bij de brandstoftank van het voertuig.
 9. Gehele of gedeeltelijke afstand of overdracht van gebruik van het voertuig om niet of onder bezwarende titel, of anderszins, is niet toegestaan. Onverminderd het bepaalde in de vorige zin, draagt de huurder in de verhouding tot HollandAuto in elk geval de verantwoording en het risico voor gedragingen van diegene(n) aan wie de huurder, onverminderd het bepaalde in artikel 7.1, de feitelijke macht over het voertuig geheel of gedeeltelijk mocht hebben overgedragen of overgelaten.
 10. Het is de huurder niet toegestaan ten aanzien van het voertuig zelf herstel of onderhoud uit te voeren of daarvoor een derde in te schakelen, tenzij zulks geschiedt met voorafgaande schriftelijke toestemming van HollandAuto.
 11. Door het aangaan van de huurovereenkomst machtigt de huurder HollandAuto, dan wel een door hem aangewezen derde, te allen tijde de plaats waar het voertuig zich op dat moment bevindt te betreden en het voertuig aan een onderzoek te onderwerpen. De huurder is verplicht het betreden van de hiervoor bedoelde plaats mogelijk te maken en zijn medewerking te verlenen aan het door of namens HollandAuto in te stellen onderzoek.
 12. De huurder is verplicht om het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip dat de huurperiode eindigt, weer ter beschikking te stellen van HollandAuto, overeenkomstig het bepaalde in lid 3.
 13. Indien de huurder het voertuig eerder dan overeengekomen huurperiode teruglevert, geeft dit geen recht op restitutie of kwijtschelding.
 14. Indien de huurder in gebreke is met de tijdige teruglevering van het voertuig, op de daartoe overeengekomen wijze, is HollandAuto gerechtigd om het voertuig onmiddellijk terug te (doen) nemen. De huurder dient daaraan zijn volledige medewerking te verlenen. Alle kosten die HollandAuto als gevolg van het zelf (doen) terugnemen van het voertuig moet maken om het voertuig weer in zijn bezit te krijgen, komen voor rekening van de huurder, tenzij de niet tijdige teruglevering het gevolg is van een gebrek van het voertuig ontstaan als gevolg van een niet aan de huurder toerekenbare omstandigheid.
 15. Indien het voertuig niet tijdig weer ter beschikking van HollandAuto is gesteld, is HollandAuto gerechtigd om de huurder 20% van de daghuurprijs in rekening te brengen voor elk uur waarmee de overeengekomen huurperiode wordt overschreden. Indien de overschrijding meer dan vijf uren bedraagt, is HollandAuto gerechtigd om per dag tot 1,5 keer de daghuurprijs in rekening te brengen, onverminderd het recht van HollandAuto om volledige schadevergoeding te vorderen. Extra kosten in verband met overschrijding van de huurperiode worden niet aan de huurder in rekening gebracht indien en voor zover zulks gelet op de omstandigheden van het geval onredelijk is, bijvoorbeeld omdat het voertuig defect is geraakt en de huurder daardoor niet in staat was om het voertuig tijdig terug te leveren.
 16. Partijen controleren bij de teruglevering van het voertuig, in elkaars nabijheid, of het voertuig onderhevig is geweest aan beschadiging of dat daaraan gebreken zijn ontstaan.
 17. De uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen van de huurder blijven geheel van kracht totdat het voertuig weer in het bezit van HollandAuto is gesteld.

Artikel 5: Bijzondere bepalingen voor contractsluiting door consumenten middels de website

 1. In geval de overeenkomst middels de website www.hollandauto.nl tot stand wordt gebracht, is sprake van een overeenkomst op afstand. Het recht van ontbinding zoals bedoeld in artikel 6:230o van het Burgerlijk Wetboek komt niet aan de consument toe omdat dit recht niet geldt voor autoverhuurdiensten en in de huurovereenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien. Dientengevolge voorziet artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek in uitsluiting van het recht van ontbinding.
 2. Indien een klacht van een consument, in het kader van een overeenkomst op afstand, niet in onderling overleg met HollandAuto kan worden opgelost, kan de consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

Artikel 6: Verlenging van de huurovereenkomst

Verlenging van de huurovereenkomst is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijk instemming van HollandAuto. HollandAuto is nimmer verplicht om een verzoek van de huurder tot verlenging van de huurovereenkomst te aanvaarden. Indien partijen overeenkomen dat de huurovereenkomst wordt verlengd, gelden daarvoor de voorwaarden die van toepassing zijn voor het tot stand brengen van een nieuwe huurovereenkomst, zoals bepaald in artikel 3 en 4 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 7: Gebruik van het voertuig

 1. Uitsluitend de persoon of personen die in het huurcontract of de reserveringsbevestiging als bestuurder zijn aangeduid, zijn gerechtigd om het voertuig te besturen. Het is de huurder dan ook niet toegestaan om het voertuig aan anderen dan de hier bedoelde perso(o)n(en) in gebruik te geven. Indien in het huurcontract of de reserveringsbevestiging meerdere personen als huurder zijn aangeduid, staat de huurder ervoor in dat geen van deze personen het voertuig besturen indien zij in zodanige geestelijke of lichamelijke toestand verkeren dat besturen van het voertuig door hen niet is toegestaan dan wel zij daartoe kennelijk niet in staat zijn. De huurder is jegens HollandAuto hoofdelijk aansprakelijk voor de schade aan het voertuig veroorzaakt door eventuele andere personen die in het huurcontract of de reserveringsbevestiging als bestuurder zijn aangeduid. Indien de huurder het gebruik van het voertuig overlaat aan een ander die in het huurcontract of de reserveringsbevestiging als bestuurder is aangeduid, worden de gedragingen van die ander aangemerkt als gedragingen van de huurder. Dit geldt tevens ten aanzien van andere inzittenden van het voertuig, alsook anderen aan wie de huurder, al dan niet zonder zijn instemming, het gebruik van het voertuig overlaat.
 2. De huurder zal als een goed huurder voor het voertuig zorgdragen. De huurder dient het voertuig te gebruiken in overeenstemming met de bestemming van het voertuig; het is de huurder dan ook niet toegestaan om het voertuig te gebruiken op een circuit of voor wedstrijden. Voorts is het de huurder niet toegestaan om het voertuig te gebruiken op een terrein waarvoor het voertuig redelijkerwijs niet geschikt is, dan wel waar is aangegeven dat het betreden daarvan op eigen risico is.
 3. Indien HollandAuto aan de huurder omtrent het gebruik van het voertuig aanwijzingen verstrekt, is de huurder gehouden deze aanwijzingen op te volgen.
 4. De huurder dient zorgvuldig om te gaan met alle met het voertuig meegeleverde bijbehoren, zoals sleutels, het kentekenbewijs en andere documenten.
 5. Gebruik van het voertuig is uitsluitend binnen Nederland toegestaan, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 6. Het is de huurder niet toegestaan om het voertuig op een plaats achter te laten zonder het voertuig behoorlijk te vergrendelen. Voorts dient de huurder te vermijden dat het voertuig wordt blootgesteld aan andere dan normale risico’s van diefstal, vermissing en beschadiging daarvan.
 7. De huurder doet HollandAuto zowel tijdens als na de huurperiode onverwijld mededeling van alle feiten en omstandigheden betreffende het voertuig waarvan de huurder redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze informatie voor HollandAuto relevant is, zoals omtrent beslaglegging op het voertuig. De huurder dient in geval van beslaglegging de deurwaarder of beslaglegger onverwijld mededeling te doen van het feit dat het voertuig eigendom is van HollandAuto. Voorts dient de huurder HollandAuto onverwijld mededeling te doen van de beslaglegging.
 8. In geval sprake is van beschadiging aan het voertuig veroorzaakt door een derde of diefstal of vermissing van het voertuig, dient de huurder daarvan onmiddellijk aangifte te doen bij de politie en het verkregen aangifteformulier onmiddellijk aan HollandAuto te verstrekken. De huurder dient zich bij de politie van alle erkenning van schuld, in welke vorm dan ook, te onthouden.
 9. De huurder verklaart het voertuig in de staat te hebben ontvangen als waarin het voertuig aan hem is geleverd. Eventuele schade aan het voertuig voordat het voertuig aan de huurder wordt geleverd, wordt schriftelijk door partijen vastgelegd.
 10. Behoudens normale slijtage, dient de huurder het voertuig gedurende de periode dat het voertuig hem ter beschikking staat, in dezelfde staat te houden als waarin het voertuig aan hem is geleverd. Het is niet toegestaan om veranderingen aan het voertuig aan te brengen, bij gebreke waarvan de schade en eventuele kosten van herstel voor rekening van de huurder komen.
 11. In geval gedurende de periode dat het voertuig ter beschikking van de huurder staat, sprake is van een voor de huurder kenbaar gebrek of van voor de huurder kenbare schade aan het voertuig, is het de huurder niet toegestaan om het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van het gebrek of de schade, dan wel risico’s voor de verkeersveiligheid met zich kan mee meebrengen.

Artikel 8: Schade en aansprakelijkheid

 1. Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal, het verloren gaan van en defecten aan het voertuig dienen na ontdekking daarvan door de huurder, onverwijld aan HollandAuto te worden medegedeeld. De huurder verleent HollandAuto, zijn verzekeraar en eventuele andere daartoe door HollandAuto aangewezen derden, op verzoek en onverwijld alle in redelijkheid door hen gewenste inlichtingen en bescheiden, onder meer doch niet uitsluitend wat betreft omstandigheden die tot de defecten, beschadiging, diefstal, etc. hebben geleid, alsook informatie ter verkrijging van schadevergoeding van derden.
 2. Onder schade van de HollandAuto wordt in het vervolg van dit artikel verstaan:
  • de vermogensschade die HollandAuto lijdt ten gevolge van beschadiging of vermissing van het voertuig of van onderdelen daarvan. Tot deze schade wordt onder meer gerekend de kosten van vervanging van (onderdelen van) het voertuig en de derving van huurinkomsten;
  • met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor HollandAuto, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar ten aanzien van het voertuig, jegens derden aansprakelijk is.
 3. De huurder is in geval van schade van HollandAuto per schadegeval aansprakelijk tot het op het huurcontract vermelde eigen risico.
 4. Indien de schade evenwel is ontstaan als gevolg van een doen of nalaten in strijd met de verplichtingen van de huurder die uit de huurovereenkomst (waaronder deze algemene voorwaarden mede begrepen) voortvloeien, is de huurder volledig aansprakelijk voor de schade van HollandAuto, tenzij de huurder bewijst dat dit doen of nalaten hem niet kan worden toegerekend of volledige vergoeding naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 5. Voor schade van HollandAuto die bestaat uit vermogensschade ten gevolge van met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor HollandAuto, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar ten aanzien van het voertuig, jegens derden aansprakelijk is, geldt het bepaalde in lid 4 slechts indien krachtens de verzekeringsovereenkomst die door HollandAuto ten aanzien van het voertuig van toepassing is, geen dekking bestaat.
 6. HollandAuto is niet aansprakelijk voor schade aan door de huurder middels het voertuig vervoerde zaken.
 7. Voor personenschade is HollandAuto niet aansprakelijk als en voor zover de benadeelde zijn schade heeft kunnen verhalen op uitkering krachtens schadeverzekering van een ander dan van HollandAuto of verstrekkingen uit anderen hoofde.
 8. Voor zover sprake is van schade die niet op het voertuig of het gebruik daarvan betrekking heeft en die door HollandAuto wordt geleden als gevolg van een aan de huurder toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst, komt deze schade voor rekening van de huurder.

Artikel 9: Betalingsvoorwaarden

 1. De overeengekomen huurprijs en borgsom, alsook de eventuele kosten van de haal- en brengservice, dienen vooraf door de huurder te worden voldaan, middels pin- of creditcardbetaling. In geval van creditcardbetaling geldt een toeslag van 5% over het totaalbedrag.
 2. De waarborgsom wordt aan de huurder terugbetaald onder aftrek van de eventueel nog openstaande kosten die de huurder aan HollandAuto verschuldigd is, waaronder de eventuele kilometerprijs als bedoeld in artikel 4.1. onder c en de eventuele schade waarvoor de huurder krachtens deze algemene voorwaarden jegens HollandAuto aansprakelijk is. In geval van schade van HollandAuto als bedoeld in artikel 8.2, wordt de waarborgsom geretourneerd voor zover deze het bedrag waarvoor de huurder aansprakelijk is, overschrijdt.
 3. In geval de schade van HollandAuto is veroorzaakt door derden en HollandAuto de schade volledig op deze derden verhaald heeft, zal de waarborgsom binnen 14 dagen na het verhaal van de schade worden geretourneerd. HollandAuto zal zich inspannen om schade veroorzaakt door derden zo spoedig te verhalen.
 4. Betaling van bedragen die door de huurder zijn verschuldigd en niet reeds bij het aangaan van de huurovereenkomst zijn voldaan, dient te geschieden bij teruglevering van het voertuig, doch voor zover deze bedragen niet dan reeds vaststaan, binnen 10 dagen na ontvangst van de betreffende factuur.
 5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de huurder van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de huurder intreedt, is de huurder over het opeisbare bedrag de dan geldende wettelijke (handels)rente verschuldigd.
 6. Alle kosten in verband met (buiten)gerechtelijke maatregelen alsmede executiekosten, welke HollandAuto voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge de huurovereenkomst nuttig of nodig mocht achten, komen voor rekening van de huurder. Ten nadele van een consument wordt hierbij niet afgeweken van het bepaalde in de Wet Incassokosten.
 7. HollandAuto zal een consument in verband met diens betalingsverzuim niet eerder extra kosten in rekening brengen dan nadat de huurder tevergeefs schriftelijk is aangemaand om alsnog binnen 14 dagen tot volledige betaling over te gaan.

Artikel 10: Ontbinding van de huurovereenkomst

 1. HollandAuto is gerechtigd de huurovereenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en zich weer in het bezit van het voertuig te (doen) stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schade en rente indien:
  • de huurder tijdens de huurperiode een of meer van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, tenzij de tekortkoming de ontbinding van de huurovereenkomst redelijkerwijs niet rechtvaardigt;
  • de huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, in staat van faillissement wordt verklaard of ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;
  • HollandAuto van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat als HollandAuto hiervan vóór het sluiten van de huurovereenkomst op de hoogte was geweest, hij de huurovereenkomst niet was aangegaan.
  • De huurder zal alle medewerking aan HollandAuto verlenen om zich weer in het bezit van het voertuig te (doen) stellen.
 2. HollandAuto is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van ontbinding van de huurovereenkomst op grond van het bepaalde in het vorige lid. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de huurder verplicht de schade die HollandAuto ten gevolge van de ontbinding van de huurovereenkomst lijdt, te vergoeden.
 3. Indien HollandAuto de huurovereenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de huurder terstond opeisbaar.
 4. Na ontbinding van de huurovereenkomst is het de huurder niet langer toegestaan om het voertuig te besturen, tenzij HollandAuto in verband met de teruglevering van het voertuig uitdrukkelijk anders voorschrijft.

Artikel 11: Slotbepalingen

 1. Op elke huurovereenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van HollandAuto aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen partijen kennis te nemen.

100% Kilometervrij

Gunstig geprijsd

Onbezorgd de weg op

Haal en breng service

Busje huren Amsterdam
Busje huren Amsterdam
Busje huren Amsterdam
Busje huren Amsterdam

Holland Auto

U kunt bij ons altijd een exclusieve auto huren die perfect past bij wat u ervan verwacht. 100% Kilometervrij en gunstig geprijsd.

Busje huren Amsterdam
Busje huren Den Haag

Amsterdam

Tokyostraat 17s
1175 RB, Lijnden
The Netherlands

+31 (0)20 218 10 25

Betaalmogelijkheden

U kunt bij ons eenvoudig betalen met verschillende mogelijkheden zoals: contant, pinnen, iDEAL of met creditcard.

betaal mogelijkheden

Call Now Button